KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Deklaracja Dostępności

Wstęp

Zespół Przedszkolny w Wartkowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

Daty publikacji i aktualizacji

  • Data publikacji strony internetowej: 2013-09-18.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-05-05.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo- scany.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

  • Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-04-07.
  • Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 2020-04-07.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

 

Zespół Przedszkolny w Wartkowicach mieści się w dwóch budynkach w różnych lokalizacjach.

Punkt Przedszkolny w Pełczyskach mieści się w odrębnym budynku.

 

Dostępność architektoniczna Publicznego Przedszkola w Wartkowicach

Publiczne Przedszkole w Wartkowicach mieści się w Wartkowicach przy ul. Targowej 11.

Budynek składa się z dwóch  kondygnacji.

Przedszkole usytuowane jest na parterze.

Na terenie przedszkola w odległości około 30 m od wejścia głównego , znajduje się parking bez wyznaczonych miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

Do wejścia głównego prowadzą schody – (5 stopni).

Przy drzwiach wejściowych po lewej stronie na wysokości 150 cm znajduje się dzwonek.

W budynku nie ma windy, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych itp.

Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym po wcześniejszym uzgodnieniu pod numerem telefonu 43 678 55 46 lub e – e- mailowo : przedszkole@wartkowice.pl

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on – line. 

 

Dostępność architektoniczna Publicznego Przedszkola w Drwalewie

Publiczne Przedszkole w Drwalewie mieści się w miejscowości  Biała Góra nr 39 w gminie Wartkowice.

Budynek składa się z dwóch części. Jedna część posiada jedną kondygnację, druga dwie kondygnacje.

Przedszkole usytuowane jest na parterze w części dwukondygnacyjnej.

Wejście główne do przedszkola znajduje się od strony placu zabaw.

Na terenie przedszkola w odległości około 80 m od wejścia głównego , znajduje się plac, na którym można parkować samochody, brak wyznaczonych miejsc dla niepełnosprawnych.

Do wejścia głównego prowadzą schody – (2 stopnie).

Przy drzwiach wejściowych po prawej stronie  na wysokości 150 cm znajduje się dzwonek.

W budynku nie ma windy, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych itp.

Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym po wcześniejszym uzgodnieniu pod numerem telefonu 43 678 55 46 lub e – e- mailowo : przedszkole@wartkowice.pl

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on – line. 

 

Dostępność architektoniczna Punktu Przedszkolnego w Pełczyskach

Punkt Przedszkolny w Pełczyskach znajduje się w miejscowości Pełczyska nr 4 w  gminie Wartkowice                                 

Budynek składa się z dwóch części. Jedna część posiada jedną kondygnację, druga dwie kondygnacje.

Punkt przedszkolny usytuowany jest na parterze części jednokondygnacyjnej.

Na terenie punktu przedszkolnego nie ma parkingu oraz wyznaczonych miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

Przed budynkiem znajduje się  plac przedszkolny, na którym można zaparkować samochód.

Do wejścia głównego prowadzą schody – (3 stopnie).

Przy drzwiach wejściowych po  prawej stronie na wysokości 150 cm znajduje się dzwonek.

W budynku nie ma windy, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych itp.

Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym po wcześniejszym uzgodnieniu pod numerem telefonu 43 678 55 46 lub  e - mailowo przedszkole@wartkowice.pl

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on - line. 

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych