KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Organizacja

Szczegółowy rozkład dnia

Grupa 3,4-latków

Godziny

Czynności/rodzaj zajęć

8.00-9.00

Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy ogólnorozwojowe (konstrukcyjne, manipulacyjne), zabawy ruchowe z muzyką.

9.00-9.20

Zabawy samodzielne w kącikach tematycznych – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci, gry dydaktyczne. Praca o charakterze wyrównująco – stymulującym.

9.20-9.30

Czynności samoobsługowe, grupowe wyjście do toalety.

9.30-9.50

Zajęcia dydaktyczne realizowane zgodnie z podstawą programową w oparciu o program wychowania przedszkolnego wyd. MAC.

9.50-10.50

Czynności samoobsługowe (ubieranie się, układanie swoich rzeczy w szatni), pobyt na świeżym powietrzu (gry, zabawy, spacery, obserwacje przyrodnicze).

10.50-11.50

Czynności samoobsługowe po powrocie z ogródka przedszkolnego(rozbieranie się, pobyt w WC, mycie rąk – przygotowanie do obiadu).

Obiad – celebrowanie posiłku, realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami, kulturalne zachowanie przy stole, dbałość o zdrowie. Czynności higieniczne (mycie zębów).

11.50-12.00

Relaks – odpoczynek dzieci, słuchanie i czytanie bajek, słuchanie muzyki relaksacyjnej – wyciszenie.

12.00-13.00

Swobodna zabawa dzieci w kącikach zabaw przy niewielkim wsparciu nauczyciela.

13.00-13.15

Porządkowanie sali zabaw.

13.15-13.35

Zabawy i ćwiczenia organizowane przez nauczyciela.

13.35-13.50

Praca z kartami pracy: rozwijanie sprawności manualnej, spostrzegawczości, ćwiczenia słuchowe, ćwiczenie umiejętności wypowiadania się.

13.50-14.20

Czynności higieniczne i samoobsługowe przygotowujące do podwieczorku.

Podwieczorek – kultura spożywania posiłków.

14.20-16.00

Zabawy w kącikach zainteresowań. Zabawy doskonalące i rozwijające kompetencje dzieci (przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych), zabawy w kącikach zainteresowań. Praca indywidualna z dziećmi. Pobyt na świeżym powietrzu. Rozchodzenie się dzieci do domów, kontakty indywidualne z rodzicami.


Szczegółowy rozkład dnia

Grupa 5,6-latków

Godziny

Czynności, rodzaj zajęć

09.00-09.40

Schodzenie się dzieci, swobodne zabawy w kącikach tematycznych, zabawy ogólnorozwojowe, gry dydaktyczne, swobodna działalność twórcza dzieci rozwijająca indywidualne i zespołowe umiejętności manualne.

Obserwacje pedagogiczne, praca indywidualna i zespołowa o charakterze wyrównawczym , kompensacyjnym i stymulującym.

 

09.40-09.50

Wspólne zabawy ruchowe , zabawy przy muzyce , ćwiczenia poranne.

 

09.50-10.00

Przygotowanie dzieci (czynności higieniczne) i sali (sprzątanie ) do zajęć.

 

10.00-11.00

Zajęcia edukacyjno – wychowawcze organizowane przez nauczycielkę, wyzwalające twórczą postawę i ekspresję dzieci. Zintegrowana działalność edukacyjna zgodna z podstawą programową. Rozwijanie aktywności językowej , społecznej, poznawczej, matematycznej i ruchowo-zdrowotnej.

 

11.00-11.10

Czynności higieniczno-samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.

 

11:10-11:35

Posiłek – doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku. Pogadanki nt. zdrowego stylu życia.

 

11:35-11:45

Czynności higieniczne- mycie zębów , porządkowanie sali po posiłku.

11:45-11:55

Ćwiczenia relaksacyjne , słuchanie bajek i utworów muzycznych.

 

11:55-12.05

Czynności samoobsługowe w szatni, przygotowanie do wyjścia na świeże powietrze.

12:05-13.10

Pobyt dzieci w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. - gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd. Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola. Tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej.(w przypadku niesprzyjającej aury - gry i zabawy ruchowe w sali)

 

13.10-13:35

Sytuacje edukacyjne mające na celu rozwijanie zdolności i zainteresowań dzieci. Praca w karcie pracy.

Praca indywidualna z dzieckiem przejawiającym trudności. Utrwalenie zdobytych wiadomości i umiejętności.

 

13:35-13:50

Swobodna zabawa dzieci w kącikach zabaw- kształtowanie umiejętności społecznych.

13:50-14:00

Podsumowanie dnia, rozchodzenie się dzieci, kontakty indywidualne z rodzicami.